Karen New Year Invitation

karen-new-year-flyer

Advertisements
Image | Posted on by | Tagged

ကညီတ၀ၢလၢခွံစလဲ မၤလၤကပီၤ ကညီ လါခူး ကံၢ်စု အမူး

20160813_113257

Karen wrist tying ceremony

Posted in Karen Language | Tagged

တၢ်ကွဲမုာ်လၢတၢ်ကွဲးပြၢအဂီၢ်

writing invitation

Image | Posted on by | Tagged

AKO Qld South Side Singing During 2016 Karen Martyr’s Day at Brisbane (Video Clip)

Posted in Video Clips | Tagged

AKO Qld Youth North Side at Karen Martyr’s Day (Video Clip)

Posted in Video Clips | Tagged

သ့လံာ်အီၣ်မ့ၤ တသ့လံာ် အီၣ်မ့ၤ

books

ဒ်ယမ့ၢ် ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိတဂၤ အသိး ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် ယတၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဒ်လာ်အံၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ တုၤယဆိ ကမိၣ်ကွၢ်ထံက့ၤ ပခိၣ်ပနၢ် တဆီဘၣ်တဆီ အတၢ်အိၣ်သး ဒီး ယထံၣ်လၢ ပ၀ဲခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ ကိးဂၤ ဒဲး ပအိၣ်ဒီး မူဒါ ဖးဒိၣ် လၢ ပတၢ်ဆှၢထီၣ် တီၣ်ထီၣ် ပခိၣ်ပနၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ ပ၀ဲကညီဖိ မ့ၢ်ဂ့ၤ, ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ တဂၤ လၢ်လၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ယသးအိၣ် ကွဲးဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖး ဟ့ၣ်သခူ ဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သး ဒ် လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤႋ

ပကညီဖိတကလုာ်အံၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်လၢ ခိခိၣ်ပှၢ်လၢ်ကျါ ဒီး အိၣ်ယံၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် အလီၢ်က၀ီၤ တဖၣ် ဒီး မ့ၢ်ပှၤဖဲးအီၣ်ခုး ဖဲးအီၣ်သံၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်ဒၣ် ပှၤမၤကလုၢ်အီၣ်ကစု အဃိ တလိၣ်ဘၣ် တၢ်ထူးတၢ်တီၤ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဘၣ်, အဃိ အိၣ်ဒီး သူၣ်မံသးမံ လၢအတၢ်အိၣ်မူ အပူၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤ သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အအိၣ်မူ တီတီလိၤလိၤ စီစီဆှံဆှံ ကိးဂၤဒဲး ဒီး တိစၢၤမၤစၢၤ, နာ်န့ၢ်လိာ်အသး လီၤဂာ်ဒ် ပှၤတဒူၣ်ဃီတထၢ ဃီ လၢအဟဲလီၤစၢၤလၢ မိၢ်တဂၤပၢ်တဂၤ အဒံၣ်အဖိ အသိးန့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအနာ်န့ၢ်ခိၣ်နၢ် လၢအတီခိၣ် ရိာ်မဲ အီၤဒီး ခိၣ်နၢ် တဖၣ်စ့ၢ်ကီး အဲၣ်ဖိအဲၣ်လံၤ, စံၣ်ညီၣ် တီနံ တၢ်တီတီလိၤလိၤ ထီဘိ စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤႋ Continue reading

Posted in Karen Language | Tagged

AKO Qld Meeting and Election (Photos)

20160625_151335

During Electing New Committee for AKO Qld

Continue reading

Posted in Photos | Tagged