သ့လံာ်အီၣ်မ့ၤ တသ့လံာ် အီၣ်မ့ၤ

books

ဒ်ယမ့ၢ် ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိတဂၤ အသိး ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် ယတၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဒ်လာ်အံၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ တုၤယဆိ ကမိၣ်ကွၢ်ထံက့ၤ ပခိၣ်ပနၢ် တဆီဘၣ်တဆီ အတၢ်အိၣ်သး ဒီး ယထံၣ်လၢ ပ၀ဲခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ ကိးဂၤ ဒဲး ပအိၣ်ဒီး မူဒါ ဖးဒိၣ် လၢ ပတၢ်ဆှၢထီၣ် တီၣ်ထီၣ် ပခိၣ်ပနၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ ပ၀ဲကညီဖိ မ့ၢ်ဂ့ၤ, ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ တဂၤ လၢ်လၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ယသးအိၣ် ကွဲးဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖး ဟ့ၣ်သခူ ဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သး ဒ် လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤႋ

ပကညီဖိတကလုာ်အံၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်လၢ ခိခိၣ်ပှၢ်လၢ်ကျါ ဒီး အိၣ်ယံၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် အလီၢ်က၀ီၤ တဖၣ် ဒီး မ့ၢ်ပှၤဖဲးအီၣ်ခုး ဖဲးအီၣ်သံၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ် အတၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်ဒၣ် ပှၤမၤကလုၢ်အီၣ်ကစု အဃိ တလိၣ်ဘၣ် တၢ်ထူးတၢ်တီၤ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဘၣ်, အဃိ အိၣ်ဒီး သူၣ်မံသးမံ လၢအတၢ်အိၣ်မူ အပူၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤ သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အအိၣ်မူ တီတီလိၤလိၤ စီစီဆှံဆှံ ကိးဂၤဒဲး ဒီး တိစၢၤမၤစၢၤ, နာ်န့ၢ်လိာ်အသး လီၤဂာ်ဒ် ပှၤတဒူၣ်ဃီတထၢ ဃီ လၢအဟဲလီၤစၢၤလၢ မိၢ်တဂၤပၢ်တဂၤ အဒံၣ်အဖိ အသိးန့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအနာ်န့ၢ်ခိၣ်နၢ် လၢအတီခိၣ် ရိာ်မဲ အီၤဒီး ခိၣ်နၢ် တဖၣ်စ့ၢ်ကီး အဲၣ်ဖိအဲၣ်လံၤ, စံၣ်ညီၣ် တီနံ တၢ်တီတီလိၤလိၤ ထီဘိ စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤသးစၢ်ဖိလၢ အလဲၤမၤလိမၤဒိး ဘၣ်တၢ်လၢ ခူခိၣ်၀့ၢ်ပူၤ ဖျိထီၣ် တီၤထီ တဖၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တုၤအဟဲက့ၤလၢ အဒူအသ၀ီ ပူၤလံ န့ၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢအဒိးန့ၢ်၀ဲတဖၣ် ဒၣ်လဲာ် ကဆူးကါ ၀ဲန့ၣ်အလီၢ် တအိၣ်ဘၣ်, အိၣ်ဒၣ် ဘၣ် ဖံး အီၣ်မၤအီၣ် ဒၣ်ဒ် တံၤသကိး အဂုၤအဂၤ တဖၣ်အသိး အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ထံၣ် ၀ဲလၢ အတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ် တလိၣ် တၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒၣ်လဲာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်လၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်တကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ မ့ၢ်ဂ့ၤ ပဘၣ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ် ဒၣ် လၢတနံၤအဂီၢ်တနံၤ အဂီၢ် ဒီး တၢ်လိၣ်လၢ အဂုၤအဂၤ တအိၣ်နီတမံၤ စ့ၢ်ကီးဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ တၢ်ကတိၤ ဖိတဘီ လၢအစံး၀ဲ “သ့လံာ်အီၣ်မ့ၤ တသ့လံာ်အီၣ်မ့ၤ” န့ၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ် ၀ဲလၢ ပကညီတ၀ၢ အကျါန့ၣ်ပနၢ်ဟူ ဘၣ်တုၤ ခဲကနံၣ် အံၤဒၣ်လဲာ် န့ၣ်လီၤႋ

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပကညီအဟီၣ်က၀ီၤ ဆီတလဲကွံာ်အသး လၢာ်လံ, တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဒီး မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် အတၢ်မၤအကျဲ တဖၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ် စ့ၢ်ကီး လံအဃိ ပတၢ်အိၣ်သး မုၢ်မဆါ တနံၤအံၤ တမ့ၢ်လၢၤ “သ့လံာ်အီၣ်မ့ၤ တသ့လံာ် အီၣ်မ့ၤ” အစိၤလၢၤ ဘၣ်. ပလိၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအသ့လံာ် သ့လဲၢ်, နူၤပၢၢ် နၢ်ဘှါတၢ်လံ, အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ် န့ၣ်ပသူၣ်က့သးပှၢ် တဲ ဒိတဲတဲာ်၀ဲလၢ “တြ့လီၤထံ အၢန့ၢ်တမၣ်” န့ၣ်အိၣ်၀ဲအဃိန့ၣ်လီၤႋ တြ့န့ၣ် မ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ တကလုာ်လၢ အအိၣ်လၢ ခိခိၣ်, ဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢ အ၀ဲလီၤလၢထံကျါန့ၣ် သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ ထံန့ၣ် မၤမုာ်မၤခုၣ် အတၢ်အိၣ်မူ အါန့ၢ်ခိသူခိၣ် အဃိ တုၤအလီၤလၢ ထံ ကျါန့ၣ် တအဲၣ်ဒိး ဟးထီၣ်လၢ ထံကျါလၢၤဘၣ်ႋ ပပှၤကညီ ကလုာ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢ အအိၣ်မူခုၣ်ခုၣ် မုာ်မုာ်တီတီလိၤလိၤ အဲၣ်လိာ်ကွံလိာ် တိစၢၤမၤစၢၤ လိာ်သး ဘၣ်ဆၣ် တုၤအသ့ၣ်ညါ တၢ်သူၣ်လီသးကွံ လံန့ၣ် အတၢ်အိၣမူ အၢန့ၢ်ဒံး ပှၤလၢ အတ တီတလိၤဘၣ် ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢ အတီန့ၣ် တုၤအသ့ၣ်ညါ လီတၢ်လံန့ၣ် တပျံၤလၢၤ တၢ်ဒဲးဘး လၢၤဘၣ်ႋ ပှၤ လၢအပျံၤ တၢ်ဒဲးဘး န့ၣ်တုၤ အလ့ၣ်ကွၢ် တၢ်ဒဲးဘး လံန့ၣ် တပျံၤလၢ ကလီၤတဲာ် လၢလၢၢ်ရာ် အပူၤလၢၤဘၣ်ႋ လၢတၢ် န့ၣ်အဃိ ဒ်သိး ပသုတသပ့ၤ ဒီးလီၤတဲာ်လၢတၢ်လံၣ် တၢ်လီ အပူၤ တဂ့ၤအဂီၢ် န့ၣ် ပကြၢး ဖးလံာ်ဖးလဲၢ် ဆိကမိၣ် ခံကွၢ် စီၤကွၢ် တၢ်ထံထံဆးဆး အကတီၢ် ဘၣ်လံ၀ဲလံ န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤသးပှၢ်အတၢ်ကတိၤဒိ အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ တၤဆှုၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စူ, စူလၢအဖိသၣ်ခါလံ န့ၣ်လီၤႋ အဖိသၣ်ခါမး မ့ၢ်တစူ ဘၣ်န့ၣ် ပှၢ်ထီၣ်မး ကစူထီၣ်က့ၤ တသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤမၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အတၢ်ကတိၤဖိအိၣ်တဘီ, “တုၤမ့ၢ် ပဖီၣ်ထီၣ်စုက၀ဲၤ ပၢၢ်ဆၢတၢ်န့ၣ် ပဘၣ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်ကတိၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အကျဲ, တုၤပကတိၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အကျဲလံန့ၣ်, ပဘၣ်ကတီၤ ပသုးပသံၣ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ အဂီၢ်” န့ၣ်လီၤႋ ပဒုၣ်ပဒါန့ၣ် တချုး ပမၤန့ၢ်အတၢ် အၢၣ်လီၤ ဒီးထံၣ်ဘၣ် အတၢ်မၤအိၣ်ဖျါ ဒ် အတၢ်အၢၣ်လီၤ ဒံးဘၣ်န့ၣ်, နာ်န့ၢ်အီၤ မျးကယၤ ပှဲၤပှဲၤ တဂ့ၤႋ ပှၤလီတၢ် တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လီပှၤ အခီၣ်ထံး တဘျီန့ၣ် တမ့ၢ် ပတၢ် ကမၣ်ဘၣ်, လီပှၤတဘျီ ၀ံၤလံ မ့ၢ်လီကဒီး ပှၤ ပမ့ၢ်နာ်ဒံးအီၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢၤ ပှၤလီတၢ်တဂၤ အတၢ်ကမၣ် လၢၤဘၣ်, မ့ၢ်လၢ ပမ့ၢ် ပှၤတကျီး တကျါ တၢ်ဘၣ် အဃိန့ၣ်လီၤႋ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်ယမ့ၢ်တ့ၢ် ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ တဂၤအသိး ယသးအိၣ်ဒုး သ့ၣ်ညါ ယတံၤသကိး ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ တဖၣ် ဒီး ပကညီဖိ ကိးဂၤဒ်အံၤလီၤႋ ပပှၤသ့ပှၤဘၣ်လၢ အစံးလီၤ တ့ၢ်အသး လၢအကဒုးန့ၢ်က့ၤ အပှၤကလုာ် မၤန့ၢ် က့ၤ တၢ်သဘျ့ လၢတၢ်တဂၢ်သွံၣ် ဂၢ်စီၤတအိၣ်ဘၣ် တဖၣ်န့ၣ် ပသးခုဒိၣ်မး လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒီး အတၢ် တၤတၢ်လၢ တၢ်ကမၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ အပာ်ဖျါ တ့ၢ်၀ဲဒီး မၤ၀ဲန့ၣ် ပကကွၢ်ထံ အတၢ် ဖံးတၢ်မၤတမံၤဘၣ် တမံၤဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် န့ၣ်ဒီး ပသ့ၣ်ညါ အီၤသ့လံ န့ၣ်လီၤႋ ဒ် အ၀ဲသ့ၣ်အုၣ်ကီၤအသးလၢ ကမၤတၢ်လၢ အပှၤကလုာ်အဂီၢ်အသိး
၁ႋ ပတထံၣ်ဘၣ်လၢ အဒါလီၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အကျဲသနူ တမံၤဘၣ် တမံၤအိၣ်ဒ် အံၤဒ်နုၤနီတမံၤဘၣ်.
၂ႋ ပဒုၣ်ပဒါ ဟံးဆူၣ်ဂုာ်ဆူၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိ အဟီၣ်ခိၣ် ကပံာ်တဖၣ် ပတနၢ်ဟူ အကလုၢ်သီၣ်လၢ အတဲန့ၢ်ခဲး တၢ်လၢ ပှၤတ၀ၢ အဂီၢ် နီတဘီဘၣ်ႋ
၃ႋ တၢ်ဟ့ၣ် အိးထီၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်, မၤဘၣ်ဒိ ထံဖိကီၢ်ဖိ သနာ်က့ တကတိၤတြီတၢ်လၢ ထံဖိကီၢ်ဖိ အဂီၢ်နီတထံၣ်ဘၣ် အခိၣ်တလိာ် ပာ်တၢ်ကမၣ် လၢထံဖိ ကီၢ်ဖိအဖီခိၣ် တခီႋ
၄ႋ ဆဲးစု ပနီၣ် တၢ်ပတုာ် တၢ်ဒုး ဘၣ်ဆၣ် ဟ့ၣ်ဒုၣ်ဒါ အခွဲး လၢ ကတ့ကျဲ ဘှီကျဲ ဒီးလဲၤတလၢ က့ၤတလၢလၢ ပဟီၣ် က၀ီၤ အပူၤတဖၣ် တဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ နီတဘီ ဘၣ်ႋ
၅ႋ ပတထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကတီၤ သုးသံၣ် အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤ တအိၣ် နီတမံၤဘၣ်ႋ
၆ႋ ဒုၣဒါ ဟးဆီလီၤ အါထီၣ်အသုးအလီၢ်အကျဲလၢ ပပှၤကလုာ် အဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ဘၣ်ဆၣ် တပာ်၀ဲ လၢတၢ်ဂ့ၢ် အကါဒိၣ် ဘၣ်ဒီး ဟ့ၣ်၀ဲအခွဲးမုာ်မုာ်ႋ
၇ႋ တအိၣ်ဒီး တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တၢၣ်ပီဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒီး ဆဲးလီၤစုပနီၣ် လၢတၢ်မၤ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် ဒိၣ်ထီတဖၣ် တုၤ ထံဖိကီၢ်ဖိ ဘၣ်ကိးပသူထီၣ်ဒၣ်လဲာ်ႋ
၈ႋ ဖံးတၢ် မၤတၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ ပတထံၣ်လၢ အတၢၣ်ပီၣ်တၢၣ်ပီ တၢ်ဒီးခိၣ်နၢ် ကမံးတံာ် အဂၤတဖၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် ပနၢ်ဟူ ဒၣ်ထဲလၢ အလဲၤဒၣ်လၢ ပဒုၣ်ပဒါ အအိၣ် တခီဒီး တၢ်ဂ့ၢ် တပာ်ဖျါ၀ဲ နီတမံၤနီတဘျီဘၣ်ႋ
၉ႋ အခ့အပှၤလၢ အမၤမုၢ်မၤ၀ဲၤတဖၣ် မၤဘၣ်ဒိ ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ယၢၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တတဲ၀ဲသိၣ်၀ဲ နီတဘျီ ဘၣ်ႋ
၁၀ႋ တဒိကနၣ် ကညီထံဖိကီၢ်ဖိ ကမျၢၢ် အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဘၣ်အမဲာ်ညါ မၤဒၣ်တၢ်ဒ် အအဲၣ်ဒိး မၤ၀ဲတခီ အဃိ ယထံၣ် လၢ အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကအိၣ်ဒၣ်ထဲအံၤဧိၤ န့ၣ်လီၤႋ အါန့ၢ်အန့ၣ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်ႋ

မ့မ့ၢ် တၤဆှုၣ်ဒု ကစူထီၣ်ဆူညါ အဂီၢ်ဒု စူထီၣ် တသ့လၢၤဘၣ်ႋ အခိၣ် တလိာ် ကဆှၢက့ၤ အပှၤကလုာ်ဆူ ဒုၣ်ဒါ အတၢ်ပာ်ပနီၣ် လၢကဘၣ်ကွၢ်ဃုက့ၤ ကညီဖိတဖၣ် လၢ တၢ်ပာ်ကွၢ်ကီ အလီၢ် ဧိၤ တခီ န့ၣ်လီၤႋ

ယပာ်ဖျါ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တမ့ၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့ အဃိဘၣ်ႋ မ့ၢ်လၢ ယအိၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ် အအါအဃိ လီၤႋ ယတအဲၣ်ဒိး နီၤဖး ပဲာ်ဖး ဒီး တဲအၢတဲသီ ပခိၣ်ပနၢ် ဘၣ်ႋ ဘၣ်ဆၣ် အလီၢ် အိၣ် နီၢ်နီၢ်လံအဃိ ယပာ်ဖျါ ယတၢ်ထံၣ် တၢ်နီၤဖး တဖၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢအအဲၣ်အပှၤကလုာ် နီၢ်ကီၢ်တဂၤ ဒုတုၤ အထံၣ် ဘၣ်နၢ်ဟူဘၣ် တၢ်နီၤဖးပဲာ်ဖး လၢအဖီခိၣ်န့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးကဆီ တလဲက့ၤ ၀ဲဒ် ကမျၢၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖး အီၤအသိးန့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ခဲအံၤ န့ၣ်ထိၣ် တအၢဒၣ်အနၢ်ဒီး တပာ်ကဲဘၣ် ပှၤနီတဂၤ ဘၣ်အဃိ ယထံၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် န့ၣ်ကမၤ ကတၢၢ်က့ၤ ပခ့ၣ်အဲယူၣ် အတၢ်ကိးသတြီ ထီၣ်လၢ တၢ်ထဲသိး တုၤသိး, တၢ်စံၣ်ညီၣ် ပၢလီၤက့ၤ သးအဃိ ထိၣ်တအၢအနၢ် ဒီးတပာ်အသးဒ် ပှၤကလုာ် အခၢၣ်စး တဂၤအသိးန့ၣ်ဘၣ်လီၤႋ အခိၣ်တလိာ် မ့ၢ်ဒၣ် ပှၤဟံး ထီၣ်ကမျၢၢ် ဒ် ခီၣ်တခူတခါ အသိးဒီး မၤတၢ်ထဲ လၢ ပှၤစှၤဂၤ အတၢ်ဘၣ်ဘျုး ဧိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပသ့ၣ်ညါ ဘၣ်တ့ၢ်လၢ ပပှၤ ကညီလၢ ညါ န့ၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအတၢ်အိၣ်ယၢၤ အါမးဒီး အါန့ၢ် အန့ၣ် ကညီတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကၠိဧိၤကီၣ်ဧိၤ မ့ၢ်ဂ့ၤ အိၣ်အါန့ၢ် ဒံး ပှၤ ပယီၤဖိ တက့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ခဲအံၤ ပပှၤကညီ ကဲထီၣ် ပှၤအဖှီၣ်ကတၢၢ် တဖၣ်ဒီး ထဲပကမၤ လိဘၣ်က့ၤ ပလံာ်ပလဲၢ် အဂီၢ် ဒၣ်လဲာ် န့ၣ် အခွဲးတအိၣ် လၢၤဘၣ်ႋ ပဘၣ် တၢ်ဆီၣ် သနံးပှၤ အါမးလံအဃိ ပပှၤကညီလိၣ်ဘၣ် တၢ်ထဲသိး တုၤသိး ဒီး တၢ်ပၢ လီၤသးန့ၣ်လီၤႋ အါန့ၢ်အန့ၣ် ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် စံး၀ဲလၢ ကမျၢၢ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ အီၤအဃိ နမ့ၢ်လဲၤနုာ်လီၤ လၢတၢ်ဘျၢ အံၤအပူၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ န့ၣ် တဘၣ်ဆိကမိၣ်လၢ နကဟးထီၣ်ကညီန့ၣ်တဂ့ၤႋ ပယီၤ အတၢ်ကတိၤဒိ စံး၀ဲ “ပှၤကညီ အတၢ်ကူၣ် သ့တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် န့ၣ် တအိၣ်ထဲသိးဒီး ပယီၤအထ့ၣ်တလံး ဧိၤဒၣ်လဲာ် န့ၣ်ဘၣ်လီၤႋ” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ကတိၤဒိဖိအိၣ်၀ဲ “ဖဲတၢ်ကိၢ်လီၤ အခါန့ၣ် လိလီၤနဘု” န့ၣ်မ့ၢ် တၢ်ကတိၤဒိဖိ တဘီလၢ ပ၀ဲကညီ ဖိအဂီၢ်ဖဲ အခ့အခါ မုၢ်မဆါ တနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႋ ပကဃုထၢ က့ၤပခိၣ်ပနၢ်လၢ အသီ လၢအကဆၢထၢၣ် ဒူဒူလၢ ပပှၤကလုာ်အဂီၢ် ဒ် တၢ်လၢ ပကြၢး ဆၢထၢၣ် ဒီးမၤအီၤ ဒူဒူဒီး ဃုတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖး, တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါ လၢပကမျၢၢ် လၢအအိၣ် တပူၤလၢ်လၢ် လၢ ပမၤသကိးတၢ်ဒီး အီၤသ့ဒီး ကဲဂံၢ်ကဲဘါ တဖၣ်န့ၣ် တက့ၢ်ႋ ကတီၢ် တကတီၢ်အံၤ မ့ၢ်ကတီၢ်လၢ အကါဒိၣ်ဒီး တၢ်လၢ ပကြၢး မၤအီၤခဲကနံၣ်အံၤလံန့ၣ်လီၤႋ

တီတီ
လၢ တံပှိၤလ့

Advertisements
This entry was posted in Karen Language and tagged . Bookmark the permalink.